Tlf: +47 948 40 929 | E-post: post@loifredrikstad.no
LOs Fylkeskonferanse

25. - 26. oktober 2016

Den norske modellen – vårt fremste næringspolitiske konkurransefortrinn

Det er avgjørende at det føres en næringspolitikk som evner å videreutvikle eksisterende bransjer og bedrifter, og som tar landets ressurser i bruk. Nye produkter og bedrifter skapes oftest som avleggere av eksisterende bedrifters markedskunnskap og kompetanse.

LOs fylkeskonferanse i Østfold minner om at den norske modellen med likeverdig partssamarbeid og bred medvirkning er vårt fremste konkurransefortrinn.

Ikke bare samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og myndighetene er viktig, men også samspillet mellom ledelse, funksjonær/ingeniører og fagarbeidere. Gjennom samarbeidet og medarbeiderdrevet innovasjon, ligger nøkkelen til høy produktivitet og omstillingsevne.

Myndigjorte fagarbeidere og medarbeidere med høy kompetanse er nøkkelen til fremdrift og forbedring. Gjensidig tillit preger arbeidshverdagen i norske konkurransedyktige bedrifter. Dette skiller oss fra andre og gir oss et unikt konkurransefortrinn vi må beholde og videreutvikle.

Et arbeidsliv med respekt for erfarings-basert kompetanse stimulerer til utvikling og innovasjon. Produksjonsleddet er alltid utsatt for konkurranse fra lavkostland, men vår styrke ligger i samarbeid, kvalitet, kompetanse, produktivitet og innovasjon.

Det er en gjensidig sammenheng mellom produksjon og innovasjon. Nyskaping i småbedrifter og gründervirksomhet er viktig, men mesteparten av innovasjonen og nye arbeidsplasser er tilknyttet eksisterende bedrifter. Derfor er det viktig at politikken og virkemiddelapparatet forholder seg til denne realiteten.Flypassasjeravgiften slår beina under Moss lufthavn Rygge

På tross av stor motstand og en kritikkverdig prosess valgte FrP og Høyere regjeringen å innføre flypassasjeravgiften. Vel vitende om at dette kunne sparke beina under 5.000 arbeidsplasser landet rundt, hvorav 1.000 i Østfold.

1. november stenges Moss Lufthavn Rygge og ansatte mister jobben som en følge av regjeringens uansvarlighet. LOs fylkeskonferanse fordømmer regjeringens tankeløse opptreden.

Regjeringen undergraver trepartssamarbeidet og den norske modellen. En slik avgift som skaper store konsekvenser for arbeids- og næringsliv skulle vært diskutert med partene i arbeidslivet.

I kjølvannet av saken har nye private initiativtakere lansert muligheten for opprettholdelse av Moss Lufthavn Rygge fra sommeren 2017. Flyplassen er viktig for fylkets samferdsel og genererer et betydelig antall arbeidsplasser. LOs fylkeskonferanse støtter alle initiativ som kan gjenåpne Moss Lufthavn Rygge.0-kontrakter i arbeidslivet.

0-kontrakter er en type arbeidskontrakt som eksisterer i stor grad innen varehandel og servicenæringen. Det vil si at man har en arbeidskontrakt som ikke gir rett til faste timer. Stillingen er betegnet som ekstrahjelp/ringevikar/tilkallingshjelp etc.

I avtaleverkets betydning, så skal dette være ansatte som tilkalles ved ekstra arbeidspress, sykdom, høytider etc. I realiteten er dette ansatte som jobber mye – mange ganger langt mer enn de faste ansatte, bare at de ikke har det som fast stilling. Mange vet ikke fra uke til uke hvordan de skal jobbe, hverken når eller hvor lenge. Arbeidsgiverne endrer tidspunkter fra uke til uke slik at arbeidstager ikke skal kunne hevde sin rett til faste timer.

For mange er dette hverdagen gjennom flere år. Mange av arbeidstagerne er unge, og på lik linje med midlertidig ansatte har de problemer med å få lån og etablere seg.

LOs fylkeskonferanse i Østfold krever at myndighetene og spesielt arbeidstilsynet tar inn over seg disse utfordringene. Her uthules loven med faste ansettelser som hovedregel i norsk arbeidsliv og det skapes flere løsarbeidere.Bolig handler også om trygghet og egen identitet

Målet må være å sikre en rettferdig, demokratisk og jevn fordeling av muligheter på boligmarkedet, der bolig ikke først og fremst er attraktive investeringsobjekter.

Boligmarkedets utvikling de siste årene har blitt en mekanisme for omfordeling fra fattig til rik. Det bør vi gjøre noe med. Dagens boligpolitikk forsterker både klasse og generasjonsforskjeller. Unge mennesker i etableringsfasen stiller svakere som gruppe på boligmarkedet og vi er alle tjent med et samfunn hvor alle borgere har like, reelle muligheter, for å gi nødvendig trygghet og forutsigbarhet.

Kostnad til bolig er den største utgiften for de fleste. Vi bør derfor gå sammen med andre aktører og se på hvordan det kan gjøres lettere for unge arbeidstakere å ta opp lån for å investere i bolig. Husbanken bør brukes som en stabiliserende faktor i et ustabilt marked, og de statlige overføringene til Husbanken bør derfor økes, slik at flere har mulighet til å sikre seg sin egen bolig innenfor trygge og forutsigbare økonomiske rammer.

Det bør være et mål at alle har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet, uten støtte fra foreldre. Alle må ha mulighet til å være økonomisk selvstendig.

Større studentkull og internasjonalisering gjør at vi også bør se på hvordan vi kan bygge flere studentboliger, og en viktig del av det er å finne egnede plasser. I Østfold er det gode planer og arbeid som pågår for å bedre kollektivtransporten, og en økt satsning på tog, og det kan være en ide å se på muligheten for bygge studentboliger også utenfor pressområdene. Med økt satsningen mener vi at det bygges 4000 studentboliger årlig, på nasjonalt nivå, for å styre markedet og gjøre flere boliger tilgjengelig for førstegangskjøpere og ta bort deler av presset på prisene.

Statlig subsidierte boliger kan være et virkemiddel for også å dempe prisveksten på det private leiemarkedet, og med økning i migrasjon og asyltilkomster kan en økt satsning på Husbanken og bygging av studentboliger også sees på i en integreringssammenheng.

Det er nødvendig med en aktiv tomte- og utbyggingspolitikk, et ordnet leiemarked og et skattesystem som gjør boliger til mindre attraktive investeringsobjekter, for å bedre situasjonen på boligmarkedet bør beskatningen av sekundærboliger økes.

En bolig skal først og fremst være et godt og trygt sted, der mennesker kan leve livene sine, ikke et investeringsobjekt for å gi de som har mye mer.

Ja, til en mer sosial boligpolitikk!Bruk av midlertidig ansatte

1. juli 2015 endret Høyre og FrP regjeringen nye regler i arbeidsmiljøloven. Her åpnes det for bruk av midlertidig ansatte i inntil 12 måneder uten vilkår.

Endringene kom til tross for store protester fra en samlet fagbevegelse.

Etter å ha vært stabilt i flere år, blir det stadig flere midlertidig ansatte i arbeidslivet. I 2015 var i underkant av åtte prosent av arbeidstakerne i Norge midlertidig ansatt. I andre kvartal i 2016 var andelen steget til 8,8 prosent.

Mange midlertidig ansatte er unge i etableringsfasen som er avhengig av fast arbeid og inntekt. Dette er mennesker som mer enn noe annet trenger stabilitet i livet sitt.

Paradoksalt nok var Høyere og FrP regjeringens argumentasjon at dette skulle skape flere arbeidsplasser.

Resultatet er en stadig økende arbeidsledighet og en svekket sysselsettingsgrad. Færre sysselsatte og flere midlertidige ansettelser er en utvikling som bekymrer en samlet fagbevegelse i Østfold.

Norge trenger en ny regjering og ny arbeidslivspolitikk!Misbruk av mennesker på praksistrening/arbeidstrening gjennom NAV

Ordningen med praksisordninger og arbeidstrening er et godt tilbud når det fungerer på riktig måte. Det er tilbud til personer med liten eller mangelfull arbeidserfaring, eller personer med nedsatt arbeidsevne. Arbeidstreningen skjer på en vanlig arbeidsplass, men arbeidsoppgavene skal være tilrettelagt den enkeltes behov med oppfølging fra Nav.

Hensikten er å få prøvd seg i en ordinær jobb for en periode, få arbeidserfaring, referanser og nettverk. Utfordringen er at dette i svært mange tilfeller blir utnyttet, og brukt på feil måte. Vi erfarer at faste ansatte får redusert stilling, og at deltidsansatte ikke blir tilbudt mertimer fordi bedriften i stedet benytter seg av utplasserte medarbeidere fra Nav.

Misbruk av praksistrening / arbeidstrening er et økende problem.

Vi mener det er behov for at Nav har tettere oppfølging av de som er på arbeidstrening, og at de klargjør overfor bedriftene at disse ikke skal inngå som en del av den ordinære bemanningen.

LOs fylkeskonferanse i Østfold mener denne utviklingen er uheldig. Misbruk fortrenger annen arbeidskraft og er konkurransevridende sett opp mot bedriftene som faktisk forholder seg til intensjonen av praksisen. Det er tydelig presisert i regelverk for arbeidsmarkedstiltak hvordan dette skal håndteres.

LOs fylkeskonferanse i Østfold forventer at myndighetene og Nav følger opp arbeidsplasser som utnytter systemet.Tennene er en del av kroppen!

Det er generelt et stort engasjement rundt tannhelse. Flere av LOs forbund støtter tannhelsekampanjen «tennene er en del av kroppen». For to år siden sparket Fagforbundet Ung i gang en landsdekkende kampanje som omhandlet å gjøre tannhelse til en del av egenandelsordningen. Etter den tid har flere LO forbund tilsluttet seg kampanjen.

LOs fylkeskonferanse i Østfold mener det er viktig at politikerne tar tannhelse på alvor. I følge det offentlige, er tennene kun en del av kroppen til du er 18 år. Etter det må du betale alt selv, om du da ikke har en kronisk tann- eller tannkjøttsykdom. Dette er usolidarisk og usosialt.

I Østfold kan en undersøkelse hos offentlig tannlege koste 930 kr ifølge www.hvakostertannlegen.no. Dette er feil, og at alle uavhengig av status som student, arbeidsledig, deltid/-eller heltidsansatt, eller pensjonist skal ha mulighet til en verdig tannhelse. Tennene er en del av kroppen! Skatteletter som regjeringen har gitt til de rikeste kunne ført til at hele befolkningen i Norge kunne fått tannhelse gjennom egenandelsordningen.

Vi ønsker å støtte Fagforbundet Ung i arbeidet med vedtaket de gjorde på Fagforbundet Ungs landskonferanse, vedtaket går ut på at tannpleie må inn under egenandelsordningen, og at dette skal finansieres gjennom skattepengene våre. God tannhelse reduserer faren for andre sykdommer og lidelser, og en god offentlig tannhelseordning vil kunne spare samfunnet for mye penger, som i dag blir brukt til behandling av alvorlige sykdommer som oppstår på grunn av folks dårlige tenner. Vi mener at tannhelse skal likestilles med andre offentlige helsetjenester og må bli en del av egenandelsordningen.

LOs fylkeskonferanse i Østfold støtter kampanjen.Yrkesfagenes fremtid

I Østfold er vi relativt gode på lærlingplasser både i offentlig og i privat sektor. Likevel står alt for mange unge uten lærlingplass. At LO og forbundene i LO er pådrivere for flere lærlinger er viktig. Vi må stille krav til bedrifter og kommunene om øking av antall læreplasser slik at vi ikke mister yrkesfagene. Vi skal være pådrivere for å bevare en stolt kultur der vi har dyktige fagarbeidere i Østfold.

Men hva skjer når de som har fått lærlingplass og fulført utdanningen er ferdige? Vi ønsker et større fokus på hvor fremtidas fagarbeidere skal jobbe! Av de unge som har fulført utdanningen står alt for mange i deltidsstillinger etter endt utdanning, spesielt innen offentlig sektor. Unntaket var gledelig da Sarpsborg kommune ansatte 6 lærlinger til heltidsstillinger etter fagprøven september 2016. Vi ønsker å oppfordre flere til å gjøre det samme. Sats på de unge, de unge som allerede kjenner kommunen, som er lærevillige og som ønsker å bidra. Vi vet at konsekvensene for unge som står i deltidsstillinger blir store. Det er vanskelig å skaffe bolig, familieliv blir utfordrende og de helsemessige utfordringene ved usikker hverdag er stor.

Men det er ikke attraktivt for unge å velge yrkesfag dersom tiden som fagarbeider også er usikker. Vi ser at fler og fler enten dropper ut tidlig på videregående eller «safer» seg og velger høgskoleutdanning. Å se fagarbeideren som likeverdig og like viktig som en med høgskole utdanning er viktig, ellers vil ikke arbeidet på arbeidsplassen fungere. Vi er avhengig av kompetanse fra alle nivåer, med alle utdanninger.

Fylkeskommunen har alternativer for de som ikke får lærlingplass, dette innebærer skole. Hva med de som valgte yrkesfag fordi de er praktikere ikke teoretikere. Vi må jobbe for å være en samfunnsaktør som jobber for de som ønsker seg ut i arbeidslivet, vi må skifte fokus fra å snakke om lavstatus yrker – til å snakke om fagarbeiderne, lærlinger, og den viktige jobben fagarbeiderne gjør. Og Sette fokuset på det tverrfaglige og at vi alle er like viktige for arbeidsplassen.

Vi sier ja til lærlinger og en trygg fremtid for fagarbeidere.En streik om å beholde sine rettigheter i Energisektoren

LOs fylkeskonferanse i Østfold støtter fullt opp om våre kamerater som er i streik i energisektoren. Fredag, 23. september ble det streik fordi arbeidsgiver KS Bedrift ikke kunne imøtekomme deres krav om å beholde dagens ordning med avspasering etter en ukes beredskapsvakt.

Beredskapsvakten i energisektoren er en av de mest kritiske vaktordninger vi har i vårt så moderne samfunn. Et strømbrudd har i dag store konsekvenser for den enkelte og er mere kritisk for samfunnet enn det var for få år tilbake. I dag skal alle feil rettes opp øyeblikkelig og utfordringene for de som deltar i beredskapsvakt er svært krevende og belastningene er større enn de noensinne har vært.

Å ta fra de ansatte opparbeidede rettigheter, som hviletiden etter vakt, virker både urettferdig og demoraliserende på den enkelte og kan umulig være noe som kommer samfunnet til gode.

Arbeidsgivers krav kommer som en følge av Frp og Høyre regjeringens endring av arbeidsmiljølovens § 10-4 nr.3 fra 1/5 til 1/7 uten en vurdering av belastning og innhold i energiselskapenes beredskapsvakt.

Når man ser forverringene i arbeidsmiljøloven er det på sin plass at man må sikre dagens ordninger i tariffavtalen. Energiselskapene som har NHO som arbeidsgiverorganisasjon har for lengst tariffestet bestemmelsene som KS Bedrift i dag nekter sine ansatte.

De ansatte får også støtte fra Arbeidstilsynet som mener at det friperioden må utløse 1/5 for at det skal være forsvarlig hvile mellom vaktene.

At Frp og Høyre regjeringen har liten forståelse for de ansattes hverdag er en ting, men at arbeidsgiver ikke forstår behovet for hviletid og gode vaktordninger er langt mere skremmende for samfunnet.

Stå på kamerater – å svekke de ansattes vilkår styrker ikke beredskapen!For en effektiv og moderne jernbane

LOs fylkeskonferanse i Østfold vil ha en sikker, effektiv og moderne jernbane i offentlig regi. Vi godtar ikke regjeringens privatisering og konkurranseutsetting på norske skinner, uten å analysere hva reformen betyr for samfunnet.

Høyre og Frp går inn for å dele NSBs samfunnsoppdrag opp i 6 til 8 enkeltstående togmonopoler. Selskapene skal få enerett til å kjøre persontrafikken på bestemte strekninger. Det blir ikke flere tog og du får ikke velge hvilket tog. Det blir ikke konkurranse om kundene, men derimot konkurranse om dine skattepenger.

LOs fylkeskonferanse ønsker ikke et ideologisk eksperiment med jernbanen fordi:

    • Persontogtransporten i Norge er ikke bedriftsøkonomisk lønnsom. Den betales av offentlige kjøp med tre milliarder kroner av skattebetalernes penger.

    • Privatisering og konkurranse på jernbanen blir ikke en konkurranse om kundene, men en konkurranse om statens penger. Overskuddet av skattebetalernes investeringer vil gå til private eller til utenlandske statlige togselskaper.

    • Norge har to veldrevne statlige persontogselskaper. NSB og Flytoget hadde i 2014 et overskudd på tilsammen 900 millioner kroner. Overskuddet går i dag tilbake til staten som utbytte og kan tilbakeføres til jernbaneformål.

    • Infrastrukturen er i svært dårlig forfatning og er årsak til 70 prosent av alle togforsinkelser. Resten skyldes i stor grad gammelt togmateriell. Disse utfordringene kan ikke privatiseres bort. De må løses ved samarbeid og økte bevilgninger, ikke konkurranse.

    • Privatisering og konkurranseutsetting vil gjøre drift av persontrafikken dyrere fordi stordriftsfordeler går tapt og kostnader til administrasjon og byråkrati vil øke.

LOs fylkeskonferanse i Østfold ønsker en samlet jernbane. Vi mener at bevilgninger til jernbanen må gå til vedlikehold og utbygging av infrastrukturen. Ikke til økte utgifter til administrasjon, byråkrati og utbytte til private selskaper.

LOs fylkeskonferanse i Østfold sier nei til Høyre og Frp sin jernbanereform.Regionreform

LOs fylkeskonferanse i Østfold er svært skeptisk til prosessen med regionreformen. Vi mener det er feil å gå i forhandlinger uten at man vet hvilke oppgaver og organisering en eventuell ny region skal ha. Det er også svært betenkelig og kritikkverdig at forhandlingene ikke er åpne.

Ved strukturelle og organisasjonsmessige endringer i våre demokratiske forvaltningsnivåer må det viktigste være å styrke vårt demokrati.

LOs fylkeskonferanse frykter at en storregion med Buskerud, Akershus og Østfold vil svekke vårt demokrati og bidra til enda mer sentralisering. Det blir færre mennesker som fatter beslutninger, det vil bli flere profesjonelle politikere og større sentraliserte fagmiljøer.

I dagens modell er oppslutningen blant innbyggerne om fylkeskommunen lav. LOs fylkeskonferanse i Østfold frykter at oppslutningen vil falle drastisk ved en sammenslutning mellom Buskerud, Akershus og Østfold. Det bør vurderes alternative løsninger for de geografiske avgrensningene i en ny region, for eksempel en løsning som samsvarer med politiregionen.

LOs fylkeskonferanse er også skeptiske til eventuelle politiske ringvirkninger av en sammenslutning. Ved valg av stortingsrepresentanter kan Østfold stå i fare for å miste innflytelse.

Østfold har særegenheter som krever egne prioriteringer som, nærhet til Europa, samferdsel og levekårsutfordringer. Østfold fylkeskommune og Østfold fylkesting er best egnet til å løse vårt fylkes utfordringer på bakgrunn av dagens viten. Norske kommuner og fylkeskommuner trenger et større økonomisk handlingsrom, ikke større geografisk område.

Derfor mener LOs fylkeskonferanse i Østfold at det ved utvidelse av fylkets grenser og sammenslåinger må utvises nøkternhet.Regjeringen svekker skolen

I 2012 foreslo den forrige regjeringen at det skulle opprettes 600 lærerstillinger i ungdomsskolen i de områder der det var behov for å styrke lærertettheten.

Denne ordningen foreslås avviklet i høstens forslag til statsbudsjett. For Østfolds sin del betyr dette at 13 ungdomsskoler i ni kommuner mister 46 lærerstillinger.

– Dette rammer Østfold veldig hardt. Vi er i en situasjon der vi har mye dropout og hvor vi trenger større lærertetthet i ungdomsskolen. Jo mer du mestrer på ungdomsskolen og jo bedre et grunnlag du har for å lære, jo mindre er faren for at du gir opp når du kommer til den videregående skolen!

LOs fylkeskonferanse i Østfold mener dette er foruroligende og provoserende. Regjeringen bør ha innsikt nok til å forstå at alle er tjent med økt lærertetthet, at dette styrker undervisningen og da særlig overgangen mellom ungdomsskole og videregående utdanning.

LOs fylkeskonferanse i Østfold kan ikke se at den nåværende Regjering har hentet inn informasjon om hvordan denne prøveordningen har slått ut på elevene, heller ikke sjekket ut om skolene nå har gjort seg avhengig av de lærerstillingene. Det kan ha store konsekvenser i den enkelte skole som allerede er på randen av hva som er fornuftig i forhold til drift av skole, dette er dårlig politisk arbeid.

Østfold vil også miste 46 stillinger som også er urovekkende, det er som å legge ned en middels stor bedrift uten mål og mening.

LOs fylkeskonferanse i Østfold krever at regjeringen oppretter en komite som utreder konsekvensene før de trekker tilbake pengene i neste års budsjett.Regjeringen tar fra 236 000 nordmenn gratis fysioterapibehandling

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å fjerne sykdomslisten for fysioterapibehandling. Dette betyr at 236.000 personer som i dag har gratis fysioterapi nå skal betale for behandlingen.

Siden pasientene nå må betale fra egen lomme, så foreslår regjeringen å redusere overføringene til kommunene med 175 millioner kroner, og mener at disse pengene blir hentet inn gjennom den økte egenandelen.

Forslaget er usolidarisk og rammer de som har lite fra før.

LOs fylkeskonferanse krever at de som har behov fortsatt skal motta gratis fysioterapi.

FRP og Høyre beviser igjen at de som har minst skal straffes samtidig som de rikeste får milliarder i skattekutt.Støtte til lokomotivførerne streik

LOs fylkeskonferanse i Østfold støtter lokførerne.

Lokomotivførerne streiker for at det fortsatt skal være en nasjonal standard på lokomotivførerutdanningen i Norge. Det kreves at en nasjonal standard på utdanningen skal tilsvare læreplanen på Norsk Jernbaneskole, og at innhold og utvikling av fagutdanningen skal bestemmes av et fagmiljø.

NSB og CargoNet er villig til å dumpe kravene til utdanning. Dette viser at de har planer om å undergrave nivået på en trygg og god opplæring av lokførere, da må vi rope varsko. Sikkerheten må gå foran besparelser og konkurranseiver.

Lokførernes fagkunnskap er vår sikkerhet og trygghet.

Streiken bekrefter at NSB ikke ønsker å opprettholde en god utdanning. Hadde NSB ønsket en nasjonal standard på utdanningen hadde ikke lokførerne vært i streik.

LOs fylkeskonferanse i Østfold støtter lokførerne og deres krav om en nasjonal standard på lokomotivførerutdanningen.Støtteerklæring til de ansatte ved Moss Lufthavn Rygge

Etter en lang og tung tid for de ansatte ved Moss Lufthavn Rygge, er siste planlagte avgang satt til lørdag 29.10.2016, kl. 21:21. Det har vært en lang kamp mot regjeringen og støttepartienes useriøse politikk, som dessverre resulterer i gravøl for de ansatte. De ansatte med LO i ryggen har kjempet sammen mot nedleggelse av flyplassen, en flyplass som har generert 1000 arbeidsplasser, mye glede og stolthet for fylkets innbyggere.

Til alle dere som nå står uten jobb, vi står sammen med dere! Vi ønsker å vise vår støtte til dere som har stått i en lang kamp, til tross for regjeringens ansvarsløse politikk.

LOs fylkeskonferanse i Østfold beklager regjeringen og støttepartienes håndtering av saken og resultatet av deres useriøse politikk.

Vi står sammen med dere!