Om LO i Fredrikstad

LO i Fredrikstad har i dag ca. 14.300 medlemmer fordelt på Forbund og Foreninger.

Dette gjør LO Fredrikstad til den største organisasjonen i distriktet.

LO er en paraplyorganisasjon som ligger over Særforbundene, og da er det viktig at LO lokalt finner sin rolle og er den samlende kraft i den lokale fagbevegelsen. Og den rollen har LO i Fredrikstad og den skal vi viderutvikle sammen med lokale forbund og foreninger.

Arbeidslivet har forandret seg mye de senere år, spesielt siden utvidelsen av EU og ikke minst med tanke på de forpliktelsene Norge har tatt på seg som en del av EØS-avtalen.

Spesielt i den private sektor ser man dette. Samtidig har vi ikke lenger de store hjørnesteinsbedriftene, vi har gått fra store industriarbeidsplasser til mindre enheter med færre ansatte. Dette stiller store krav til de forbund som organiserer arbeidstakere i disse områdene.

I det offentlige er det mer stabilt, med stor organisasjonsgrad, men også her stilles det store krav både til effektivitet og kvalitet. Her foregår det samtidig en hard profesjonskamp, og myndighetene prøver til stadighet å innskrenke godene til offentlig ansatte. I tillegg er offentlig sektor et område mange private atktører ønsker en fot innenfor, noe som ofte resulterer i dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte som blir privatisert. De private eierne har dermed fått et sugerør rett i statsfinansene, noe som har gjort at Norge har fått mange velferdsprofitører, som har gjort seg utrolig rike på dine og mine penger.

Myten om at fagbevegelsen går mot en snarlig død, og at vi ikke har noen fremtid, har vist seg å være fullstendig feil. Medlemstallet i LO øker og har nå over 910.000 medlemmer. Dette gir innflytelse og makt.

All forskning viser at land med høy organisasjonsgrad, klarer å opprettholde og øke sine lønninger og gode, i land uten særlig høy organisasjonsgrad, blir forskjellene større og lønningene følger ikke utviklingen for øvrig, noe som gjør arbeiderne fattigere og fattigere. (I USA tjener arbeiderne mindre nå enn på 1970-tallet, les denne artikkelen for å finne ut mer, klikk her.)

Hvilken rolle har LO i Fredrikstad?
Hovedoppgaven vår er å finne et aktivitetsnivå som man klarer å gjennomføre, i samarbeid med lokale fagforeninger, avdelinger og klubber. Det må skapes tillit og kontakt ut til fagforeningene, og det må være fagforeningene som må bestemme hva LO skal prioritere. Det er veldig viktig å få opp engasjementet og forståelsen for fellesoppgaver.

Vi har mange saker vi prioriterer og skal jobbe med, samme om regjeringen, fylket eller kommunen er under borgerlig eller sosialistisk styring. Noen av disse sakene er:

- Jobbe for en sterk offentlig sektor - jobbe for privat velferd

- Jobbe MOT privatisering av skole – helse – eldreomsorg.

- Jobbe sammen med Fagforbundet MOT en markedsorientert politikk i offentlig sektor.

- Jobbe for at flere arbeidstagere blir organiserte og at deres rettigheter blir ivaretatt.

- Norsk arbeidsmiljølov er en vernelov, den skal ikke svekkes når det kommer til arbeidernes rettigheter, de skal snarere styrkes. Videre skal loven følges.

- Jobbe for å gi de tillitsvalgte verktøy som kan forhindre sosial dumping av det norske arbeidsliv.

- Jobbe for kraftige begrensninger for bruken av innleie og bortsetting av arbeid. Det skal være lønnsomt å ha egne ansatte.

- Jobbe for at norske selskaper har minst like gode rammevilkår som våre utenlandske konkurrenter.

- Jobbe for mer statlig eierskap.

LO i Fredrikstad skal også:
- ivareta det Faglig / politiske samarbeidet

- delta i samfunnsdebatten, stå opp for våre medlemmer og de svake i samfunnet!

- stille opp for våre medlemmer når de trenger oss!, og å lage en handlingsplan som ivaretar dette.

«Målet til styret skal være å synliggjøre, vitalisere og få et aktivt LO».