Faglig/Politisk

Det faglig/politiske samarbeidet i Fredrikstad og Hvaler

Faglig-politisk samarbeid, betegnelse for det formaliserte samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet. Det har tradisjonelt vært tre grunnpilarer i samarbeidet: det kollektive medlemskapet, lokale faglig-politiske utvalg og den sentrale Samarbeidskomiteen mellom LO og DNA.

De faglig-politiske utvalg består av representanter for partiet og fagbevegelsen på kommune- og fylkesplan.

Samarbeidskomiteen (samordningsutvalget) har eksistert siden LO ble stiftet, men har hatt ulike former. Opprinnelig hadde LO to representanter i DNAs sentralstyre og DNA to representanter i LOs sekretariat. Etter 1927 ble samarbeidskomiteen opprettet med de fire sentrale tillitsvalgte fra DNA (leder, nestleder, sekretær og AUF-leder) og fire fra LO (deriblant leder og nestleder). Samarbeidskomiteen møtes ofte og jevnlig, og ble i perioden 1945–65 av mange oppfattet som det egentlige maktorgan i Norge. Også senere har samarbeidskomiteen hatt stor innflytelse, bl.a. på hvem som har fått de ledende posisjoner i parti og regjering.

I Fredrikstad har vi hatt et faglig/politisk samarbeid i en årrekke. Dette samarbeidet heter "faglig/politisk samarbeidskomite for Fredrikstad og Hvaler". Her sitter tre representanter i fra LO i Fredrikstad, Fagforbundet i Hvaler og Fredrikstad, det øverste representantene til Fredrikstad og Hvaler Arbeiderparti, pensjonistrepresentanter fra Arbeiderpartiet.

I komiteen tar vi opp aktuelle problemstillinger partene er opptatt av, for å søke en felles forståelse og løsninger. I forkant av de siste kommunale valgene, har komiteen utarbeidet en egen plattform av saker LO og Arbeiderpartiet i Fredrikstad er enige om, og som blir en del av valgkampen. I mellomperioden legges det frem et politisk regnskap, for å se hva som er gjort i forhold til sakene vi har hatt med i plattformen.

Ved de siste fremlegg av politisk regnskap, i forkant av kommunevalget i 2015 og i 2019, viste at det meste som var i plattformene var enten startet på eller allerede gjennomført. Der vi ikke hadde fått gjennomført det vi hadde satt oss som mål, så skyldest det ofte nasjonale beslutninger som vanskeliggjorde de endringene vi ønsket. Så en kan si at en slik plattform, vedtatt foran hvert lokalvalg, har vist seg å ikke være valgflesk, men politikk som blir gjennomført slik det fagligpolitiske samarbeidet har vedtatt.

Under ligger de plattformene som er laget som en følge av det fagligpolitiske samarbeidet i Fredrikstad og på Hvaler: