LO vedtar krav til tariffoppgjøret 2022

22. februar samles delegater fra forbund og regioner for å ta stilling til LOs hovedretningslinjer for årets tariffoppgjør. Det markerer starten på årets tariffoppgjør. Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Ved et hovedoppgjør revideres tariffavtaler med gyldighetstid på 2 år. Alt innholdet i tariffavtalene er oppe til revisjon.

Representantskapet tar stilling til:
* hvilke krav man skal reise
* hvordan forhandlingene skal gjennomføres (oppgjørsform).
Debatten pm LOs krav for årets tariffoppgjør kan du følge her på LOs nettsider tirsdag 22. februar kl. 10.00.

Dagsorden:
Møte avholdes i Oslo Kongressenter Folkets Hus, i kongressalen med følgende foreløpig dagsorden:
1. Åpning – LOs representantskapsmøte 22.02.22
2. Fullmakt til valg av valgkomite
3. Tariffrevisjonen 2022

Resultater tariffoppgjøret 1990 - 2019

I perioden 1990 – 2019 har det vært 15 hovedoppgjør og 15 mellomoppgjør
* 10 hovedoppgjør er gjennomført forbundsvist (1994, 1996, 1998, 2002, 2004, 2006, 2010, 2012, 2014 og 2016)
* 5 hovedoppgjør er gjennomført samordnet (1990, 1992, 2000, 2008 og 2018)
* 15 mellomoppgjør er alle gjennomført sentralt mellom LO og NHO basert på felles reguleringsklausul for 2. avtaleår.

1990 – HOVEDOPPGJØR - SAMORDNET
Overenskomster med årslønn inntil 137 000 fikk tillegg på kr. 4,00.
Årslønn 137 000 – 170 000 kr. 3,00 og årslønn over 170 000 kr. 2,50.
Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 5,6 % - industrien i alt: 5,8 %.

1991 - MELOMOPPGJØR
Ulike tillegg for de over og under 165 000, med og uten forhandlingsrett.
Områder over 165 000 – overenskomster med lokale forhandlinger kr. 1,00 og overenskomster uten lokale forhandlinger kr. 1,75.
Områder under 165 000 – overenskomster med lokale forhandlinger kr. 1,20 og overenskomster uten lokale forhandlinger kr. 2,25.
Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 4,8 % - industrien i alt: 5,1 %.

1992 – HOVEDOPPGJØR - SAMORDNET
Overenskomstområder med lokal forhandlingsrett med årslønn under kr 157000, fikk et tillegg på 60 øre i timen. I alle øvrige overenskomstområder med lokal forhandlingsrett, ble det ikke gitt sentrale tillegg.

Overenskomstområder uten lokal forhandlingsrett med årslønne under kr 185 000, fikk et tillegg på 120 øre i timen. I alle øvrige overenskomstområder uten lokal forhandlingsrett, ble det ikke gitt sentrale tillegg.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 3,0 % - industrien i alt: 3,3 %.

1993 - MELLOMOPPGJØR
Overenskomster uten lokale forhandlinger kr. 1,00 og overenskomster med lokale forhandlinger kr. 0,60.
Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 2,4 % - industrien i alt: 2,9 %.

1994 – HOVEDOPPGJØR - FORBUNDSVIST
VO generelt tillegg på kr 1,- som i store trekk også ble resultatet i forhandlingene for de andre overenskomstene innen LO/NHO-området. Enkelte områder skiller seg ut. Dette gjelder bl.a. sjømenn i innenriksfart hvor lavlønnsgarantiordningen for fergetrafikken ble opphevet mot å innføre skifttillegg på kvelds- og nattferger og å gi kr 1,50 pr time i lønnsøking på hurtigrutene. For aviser ble det gitt en femte ferieuke istedenfor et generelt tillegg. For bussjåfører i rutebilselskaper (både LO- og YS-organiserte) ble det sammen med visse endringer i avtaleverket gitt kr 2,50 pr. time i Oslo og kr 2,75 utenfor Oslo.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 2,9 % - industrien i alt: 3,1 %.

1995 - MELLOMOPPGJØR
Generelt tillegg på kr. 0,80. Overenskomster med lokale forhandlinger med timelønn under kr. 85,38 fikk kr. 1,60, med timelønn under kr. 75,90 fikk kr. 2,10.

Navngitte overenskomster uten lokale forhandlinger fikk kr. 1,65.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 3,4 % - industrien i alt: 3,6 %.

1996 – HOVEDOPPGJØR – FORBUNDSVIST
VO generelt tillegg på kr 1,50 pr time. Andre overenskomster fikk varierende uttelling, f.eks hotell- og restaurant med et generelt tillegg fra 1. mai på kr 1,50 pr time både for fastlønte og prosentlønte. Videre kr 1,50 pr time fra 1. mai i lavlønnstillegg for fastlønte minstelønnssatsene ble hevet ytterligere med kr 2 pr time fra 1. mai. Standardoverenskomsten for kontor- og lagerfunksjonærer mellom HK og NHO fikk et samlet tillegg på kr 489 pr måned.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 4,2 % - industrien i alt: 4,2 %.

1997 - MELLOMOPPGJØR
Generelt tillegg til alle, lokale tillegg til alle under 185 000 gradert etter lokal forhandlingsrett eller ikke.

Generelt tillegg kr. 0,80. Normallønnsavtaler kr. 1,20. Minstelønnsavtaler under 185 000 kr. 1,50 og normallønnsavtaler under kr. 185 000 kr. 1,80.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 3,7 % - industrien i alt: 4,1 %.

1998 – HOVEDOPPGJØR – FORBUNDSVIST
VO generelt tillegg på kr 3 per time. Andre overenskomster fikk varierende uttelling, f.eks hotell- og restaurant et generelt tillegg på kr 3 per time, et lavlønnstillegg på kr 2 per time for de fleste og minstelønnssatsene ble hevet med kr 1 per time for de fleste og med kr 3 for kokker.

Rutebil- og langtransportsjåfører ( etter streik) et generelle tillegget til alle på kr 9,- per time. Godssjåførene i nærtransport fikk i tillegg kr 1,50 per time, slik at det generelle lønnstillegget for denne gruppa ble på til sammen kr 10,50 per time. Fagarbeidertillegget ble økt med kr 1,- per time.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 5,6 % - industrien i alt: 6,1 %.

1999 - MELLOMOPPGJØR
Ikke tillegg over 95 % - under 95 % fikk kr. 1,20 i tillegg.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 4,7 % - industrien i alt: 4,7 %.

2000 – HOVEDOPPGJØR – SAMORDNET M/ FORBUNDSVISE TILPASNINGER
Etter forhandlinger LO-NHO, forkastet resultat og streik:
Generelt tillegg på 1,50 kroner per time med virkning fra 9. mai 2000.

I tillegg for avtaleområder med lønnsnivå på 87 prosent og lavere av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er tillegget kr 2 per time, dvs. totalt kr 3,50 per time. For avtaleområder med lønnsnivå mellom 87 prosent og 92 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn utgjør tillegget 1,50 kroner per time, dvs. totalt kr 3.- per time.

Forbundsvise tilpasningsforhandlinger utgjorde i gjennomsnitt kr. 0,20 pr. time.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 5,5 % - industrien i alt: 4,6 %.

2001 - MELLOMOPPGJØR
Generelt tillegg på kr. 1,- per time.

I tillegg for avtaleområder med lønnsnivå på 87 prosent og lavere av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er tillegget kr 2 per time, dvs. totalt kr 3- per time. For avtaleområder med lønnsnivå mellom 87 prosent og 92 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn utgjør tillegget 1,50 kroner per time, dvs. totalt kr 2,50 per time.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 4,9 % - industrien i alt: 5,1 %.

2002 – HOVEDOPPGJØR – FORBUNDSVIST
VO generelt tillegg på kr 2,75 per time. Dette ble i hovedsak fulgt på andre overenskomster, bortsett fra at det ble gitt lavlønnstillegg i typiske lavlønnsområder. Eksempler på dette er hotell- og restaurant og rutebiler og langtransport med generelt tillegg på kr 2,75 og et lavlønnstillegg på kr 2,-.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 5,0 % - industrien i alt: 5,6 %.

2003 - MELLOMOPPGJØR
Ikke generelt tillegg over 95 %, kr. 2,85 til overenskomstområder under 85 % og kr. 1,95 til de mellom 85-95 %.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 3,5 % - industrien i alt: 4,0 %.

2004 – HOVEDOPPGJØR - FORBUNDSVIST
VO generelt tillegg på overenskomster med lokal forhandlingsrett på kr. 1,- og kr. 1,50 på overenskomster uten lokal forhandlingsrett.

Ekstra tillegg for arbeidstakere på overenskomster med gjennomsnittlig lønnsnivå under kr. 119,21 på kr. 0,50.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 3,6 % - industrien i alt: 3,8 %.

2005 - MELLOMOPPGJØR
Generelt tillegg på kr 1,- per time. I tillegg ble det gitt ytterligere kr 1,-, dvs. totalt kr 2,- per time, til arbeidstakere på overenskomster med gjennomsnittslønn under 87 % av voksne arbeidere og uten lokal forhandlingsrett.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 3,4 % - industrien i alt: 4,0 %.

2006 – HOVEDOPPGJØR - FORBUNDSVIST
I frontfagene ble det gitt kr. 1.50 til overenskomster uten lokale forhandlinger og kr. 1,- til overenskomster med lokale forhandlinger.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 3,6 % - industrien i alt: 4,3 %.

2007 – MELLOMOPPGJØR
Generelt tillegg på kr. 2,50 pr. time. I tillegg ble det gitt et ytterligere tillegg på kr. 1,- pr. time til arbeidstakere omfattet av navngitte overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, dvs. under kr 286 030 i årslønn.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 5,5 % - industrien i alt: 5,3 %.

2008 – HOVEDOPPGJØR – SAMORDNET
Generelt tillegg på kr. 2,- til alle, kr. 3,- til overenskomstområder under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 5,7 % - industrien i alt: 6,1 %.

2009 – MELLOMOPPGJØR
Generelt tillegg på kr. 1,- til alle, kr. 1,- til overenskomstområder under 90 %. En klausul i forhandlingsprotokollen ga de lokale partene mulighet til helt eller delvis å forhandle bort de sentrale tilleggene.

Lønnsutviklingen ble[1] industriarbeidere NHO: 3,9 % - industrien i alt: 4,6 %.

2010 – HOVEDOPPGJØR – FORBUNDSVIST
I frontfagene ble det gitt et generelt tillegg på kr. 1,00 per time for overenskomster med lokal forhandlingsrett, og kr. 1,50 hvor det ikke praktiseres lokal forhandlingsrett.

Det ble gitt en lav- og likelønnspott på den enkelte bedrift på kr 0,50 per time per ansatt. På mange overenskomster ble det gitt forholdsvis store tillegg på minstelønnssatsene, samt at det i flere overenskomster ble endinger på garantiordningene.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 3,6 % - industrien i alt: 4,1 %.

2011 – MELLOMOPPGJØR
Generelt tillegg til alle på kr. 2,- pr. time og kr.1,- pr. time gis til ansatte på overenskomster som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 4,4 % - industrien i alt: 4,6 %.

2012 – HOVEDOPPGJØR – FORBUNDSVIST
I frontfagene ble det gitt et generelt tillegg på kr. 1,25 per time, heving av minstelønnssatser, satsene for natt-, skift- og ulempetillegg samt matpengesats. Likelønnsvurdering ved lokale forhandlinger.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 4,1 % - industrien i alt: 4,2 %.

2013 – MELLOMOPPGJØR
Generelt tillegg på kr 0,75 per time fra 1. april. I tillegg ytterligere kr 1,40 per time (til sammen kr 2,15) til overenskomster med gjennomsnittlig lønnsnivå under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Lav- og likelønnstillegget omfatta 47 % av kvinnene i området, mens kvinner utgjorde en fjerdedel av området i alt.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 3,5 % - industrien i alt: 3,9 %.

2014 – HOVEDOPPGJØR – FORBUNDSVIST
I frontfagene ble det gitt et generelt tillegg på kr 0,75.Arbeidstakere omfattet av Industrioverenskomstens Tekodel fikk et ekstra tillegg på kr 1,25 per time med unntak av arbeidstakere i bedrifter med lokal forhandlingsrett.

Utenom frontfagene ble det bl.a. gitt en økning av offshoretillegget til kroner 71,68 per time fra 1. april 2014, og med ytterligere kr 2 per time fra 1. april 2015. Det ble også tariffesting av 2-4 rotasjon offshore. Ut over dette ble det økning av diverse satser i overenskomstene.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 3 % - industiren i alt: 3 ¼ %.

2015 – MELLOMOPPGJØR
Generelt tillegg på kr kr 1,75 per time til arbeidstakere på overenskomster med gjennomsnittslønn under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i 2014 (388 013 kroner).

Partene sendte en felles henvendelse til Regjeringen vedrørende lov om lønnsplikt under permittering.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 2,5 % - industiren i alt: 2,5 %.

2016 – HOVEDOPPGJØR – FORBUNDSVIST
I frontfagene ble det ikke gitt et generelt tillegg. Arbeidstakere omfattet av Industrioverenskomstens Tekodel fikk et tillegg på kr 2 per time. Det ble en økning av offshoretillegget til kr. 75,84. Det ble økning av flere satser i industrioverenskomsten.

Partene avtalte å iverksette et felles arbeid som bl.a. skal omhandle muligheten for å implementere flere overenskomster i Industrioverenskomsten for å styrke frontfagsmodellen.

På andre overenskomstområder ble det gitt ulike tillegg, både generelle tillegg og lavlønnstillegg.

I forbindelse med meklingen ble det sendt to brev til Statsministeren. Partene ble enige om et felles brev med anmodning om endringer i permitteringsregelverket. Riksmekleren sendte brev til Statsministeren om tjenestepensjonsordningene i privat sektor.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 2,0 % - industrien i alt:1,9 %.

2017 – MELLOMOPPGJØR
Generelt lønnstillegg på kr 0,50 per time fra 1. april 2017. I tillegg et lønnstillegg på kr 1,50 per time til arbeidstakere på overenskomster med gjennomsnittslønn under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i 2016 (407 265 kroner).

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO: 2,6 % - industrien i alt: 2,4%.

2018 – HOVEDOPPGJØR - SAMORDNET
Generelt tillegg på kr 1,00 per time fra 1. april 2018. Det ble gitt kr 0,30 til fordeling i forbundsvise tilpasningsforhandlinger. I tillegg ble det gitt et tillegg på kr 2,50 per time til alle på overenskomster med gjennomsnittslønn under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Det ble forhandlet frem et grunnlag for en forbedret AFP-ordning og det kom på plass et slitertillegg.

Lønnsutviklingen ble industriarbeidere NHO 2¾ % - industrien i alt: 2¾ % (foreløpige tall)

2019 – MELLOMOPPGJØR
Generelt tillegg på kr.2,00 per time til alle, kr. 2,50 i tillegg til overenskomstområder under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.